HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
 1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd  Paşanını kardeşidir Beyazıd paşa tarafından tırhala dan getirilen Hamza bey kendilerine malikane olarak verilen İznik civarında çakırca köyüne yerleşmiştir ağabeyi Beyazıd paşa komutasındaki orduda küçük bir zabit olarak Timurlenk ile Ankara savaşına katılan Hamza bey 1416 da on bin kişilik kuvvetle Çanakkale muhafızliğına getirilmiştir 1417 de Amasya ya vali olarak tayin edilen Şehzade II ,Murad ın Muhafız liğına ve Amasya ordu Komutanlığına  tayin edilmiştir Samsun ve Sinop Hamza bey  taraından Venediklilerden alınmıştır. II Sultan murad  zamanında Hamza bey 1422 de II,Murad ın Şerbattarllığına getirilen Hamza bey düzme Mustafa olayında bir ara esir düşmüştür 1427 de Anadolu Beylerbeyliğine getirilmiştir 1444 deki Varna muharebesine İştirak etmiştir dört yıl Şehzadeliğinde Amasya da 31 yılda padişahlığında Sultan II,Murad a sadıkane hizmet eden Hamza bey i II,Murad zamanında Anadolu Beylerbeyi Fatih zamanında Rumeli Beylerbeyi olarak görürüz. Fatih sultan Mehmed zamanında  Hamza bey  Bizans fethi için seferberlik ilan edildiği zaman Fatih tarafından Rumeli ordularının toplanması için görevlendirilen Hamza bey karargahı Çorlu da kurulmuş bu fırsat tan istifade bir camii yapılmıştır Harp meclisinde bulunan Hamza bey 1453 yılında İstanbul u muhasara feth eden Fatihin 200 bin kişilik  ordusunda filo komutanı olarak 22 nisan 1453 de 72 pare gemiyi dolma-bahçeden Halice indirerek değerli bir yer işgal etmiş ve Resulullah ın (İstanbul elbet feth olunacaktır-onun fethinde muvaffak olan emir ne güzel emir ve onun askerleri ne güzel askerdir ) medh sanasına mazhar olmuştur Hamza bey in dikkate şayan bir tarafıda işte bu yönüdür fetihten sonra İstanbul un emniyeti için 1455 de Çanakkale boğazının muhafazası için Gelibolu valisi ve KAPTAN-I DERYA tayin edilmiştir aynı yıl Antalya ya vali olarak gönderildi ve Anadoluda Uzun Hasan tarafından işgal edilen koyun hisarı geri aldı bu muvaffakiyet nedeniyle Fatih tarafından Rumeli Beylerbeyliğine taltif edildi Hamza bey 1456 da Limni ye 1458 Atina ve Mora ya vali olarak tayin edildi aynı yıl PİRİŞTİNE ye vali olarak gönderildi 1460 da tekrar Atina ya vali oldu 1461 de 70 yaşın üstünde Hamza bey valiolarak Atina dan VİDİN e nakledildi aynı yıl Fatih sultan Mehmed Yunus paşa yı Vidine göndererek (dotluk ve iyikomşuluk müahedesi yapılmak için hamza bey başkanlığında Romaya bir sefaret heyeti ) gitsin dedi Vidin den hamza bey başkanlığında bir diplomatlar heyeti Romaya giderek Fatihin selamını ve geldiklerinin sebebini tarihte zulmüyle meşhur Kazıklı voyvada ya bildirmeleri üzerine Voyvada heyette bulunanların hepsini kazığa hamza beyi de uzunca bir kazığa vurarak şehit etti bununlada tatmin olmayan hain Voyvada Türk hududuna baskın yaparak 25 bin kişiyi kaçırıp onlarıda kazığa vurarak şehit etmiştir bu elim hadise üzerine SADRAZAM MAHMUD PAŞA komutasindaki ordular karadan hareket etti Fatih de 175 parça

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

gemiyle Karadeniz den Tunaya girerek Vidine çıktı bu tarihi hareketin neticesinde Roma yı da feth etmiş oldu Hamza Bey in iskelet halindeki cesedi bizzat Fatih tarafından getirilerek oğlanlarına teslim edildi ve kendi yaptırdığı camii yanındaki türbeye defnedildi ön taraftaki büyük mezar HAMZA BEY indir diğerlerinin kimlere ait olduğu belli değildir akrabalarından oldukları tahmin edilmektedir amsaline ender rastlanan HAMZA BEY 19 yıl çelebi sultan Mehmet e 35 yıl II,Sultan Murad a ve 10 yıl FATİH SULTAN MEHMED e sadıkane hizmet etmiştir HAMZABEY ciddi ahlaklı ve dindar biz zat idi rütbesi paşa olduğu halde alayişi dünyaya aldanmamak ve kirlenmemek için kendisine paşa değil  (BEY) dedirtti yalnız o küçük Ünvan ı ile anılmasını isterdi galip çıktıkları harp ler den kendine düşen ganimet hisselerini hayır hasenata sarf ederek gittiği yerlerde vakit bulabilirse hemen bir camii medrese çeşme imaret gibi hayrat yaptırırdı Bursa da M.K.paşada Selanik te Manastır da Piriştine de Üsküp te ve sair köy ve kasabalarda bir çok camileri vardır bizim camimizi Hamza bey mescit olarak yaptırmış 1615 de Mimber konarak camiye çevrilmiştir Hamza bey caminin doğusunda 18 odalı medrese bir imaret yaptırmış zamanla medrese yanmış İmaret kaybolmuştur 1855 büyük depreminde türbe kapısının üstünde kubbeyi aşan büyük çatlak meydana gelmiştir türbe 1959 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından esaslı bir şekilde aslına uygun restore edilmiştir HZ.ALLAH RAHMET EYLESİN
kabrini nurlara gark eylesin,

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s