HISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN)
BURSA EMİRSULTAN CAMİİEmirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da vefat etti babası Emir Külal lakabı ile tanınan devrin mutasavvıflarından Seyyid Ali efendidir.Emir Sultan hazretlerinin Emir Külal lakabıyla tanınan babası Seyyid Ali efendi oğlu Muhammed Şemseddin i yetiştirip büyütmüşve onun ergenlik çağına geldiği 17.18. yaşlarında vefat etmiştir kendilerine Hz.peygamber neslinden geldiği için Emir soyu Hz.Hüseyin e dayandığı için Seyyid Buhara da doğmuş olmasından Emir Buhari veya Emir Şemseddin-i Buhari denildiği gibi tasavvufi terbiyede velilik manevi rütbesini kazanması ve aynı zamanda Sultan Yıldırım Bayezıd ın damadı olması dolayısıyla Emir Sultan denilmiştir Emir Sultan Haç vazifesini  eda ettikten sonra Medine-münevvere de devamlı kalmak arzusunda olduğu halde gördüğü rüya üzerine Bursa ya gelip yerleşmiştir Peygamber Efendimizden aldığı manevi emir üzerine Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenmişler bu evlilikten Emir Ali adında bir oğlu iki kızları olmuştur.1442. de II.Murad ın İstanbul kuşatması sırasında bütün seyyit ve dervişleriyle sefere katılan Emir Sultan hazretleri ilk defa rum ikliminin (Anadolu nun) Sultanı ünvanı verilmesi vesilesiyle Yıldırım Bayezıd a ve sefere çıkacakları zaman Çelebi Mehmed ile II.Murad a kılıç kuşatmıştır Emir Sultan Hazretlerinin mensup olduğu tarikat konusuna gelince onun Halvetiyye tarikatının Nurbahşiyye koluna intisap ettiğini ifade edenler olduğu gibi babası Seyyid Ali den Necmeddin-i Kübra ya ulaşan bir silsileden bahisle Kübreviyye tarikatına mensup olduğunu söyleyenlerde vardır Emir Sultan hazretleri Zülcenaheyn (iki kanatlı) hem zahiri hemde batıni ilimleri tahsil etmiş ve okutmuşlardır bu sebeple kendisi Kerametler Sultanı diye anılmıştır hayatında olduğu gibi vefatından sonra da feyiz ve tesirleri devam etmekte olan zatlardan dır.63. yaşında iken Hiçri 833. Miladi.1429.da bir veba salgınında vefat etmiş ve hali hazırda mevcut türbelerinde defnedilmiştir.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN) BİOGRAPHY
Emir Sultan was born in Bukhara in 1368. and he died in Bursa in 1429.his fether Seyyid Ali Efendi.also known by the nicname Emir Külal raised Muhammed Şemseddin and he died when Muhammed Şemseddin was about 17-18 years old Muhammed şemseddin was named Emir because he descended from the prophet Hz.Muhammed named Seyyid for descending to Hz.Hüseyin and named Emir Buhari or Emir emseddin-i Buhari as he was born in Bukara as he was Sultan Yıldırım Bayezıd s son-in law and he was a sainthood  in islamic mysticism he was called Emr Sultan although he had a wish to settle in medina after going on pilgrimage upon a dream he came and settled in Bursa Emir Sultan got married with Yıldırım Bayezıd s daughter Hundi Fatma Sultan upon the moral order of Hz.Muhammed they had two daughters and a son named Emir in 1422. Emir Sultan joined the war with his all sayyids and darvishes during the İstanbul enclosure and as Yıldırım Bayezıd was given the title the Sultan of anatolia for the first time Emr Sultan dressed his sword before the war he also dressed his sword before the war he also dressed Çelebi Mehmed and II.Murad s swords aboud Emir Sultan membershib of religious order some people say he was a member of nurbahşiyye branch of halvetiyye religious order but some people say that he was a member of kübreviyye religious order according to a rumour which reached from his father Seyyid Ali to Necmeddin-i kübra Emir Sultan Zülcenaheyn (means both lifetme and afterlife) both learned and taught apparent and immanent sciences so he was named the Sultan of miracles his enlightment and influence has always existed both during his life and after his death when he was 63. years old he died beacuse of plaguc disease in 1429 (hegira 833) at his funeral prayer the imam was Hacı Bayram Veli Hz.who was living in Bursa at that time and then he was entombed in the same place with hs current tomb.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİRSULTAN KÜLLİYESİ NİN TARİHCESİ
CAMİİ; 1429.yıllarında Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultan ın eşi Hundi Fatma Hatun tarafından yaptırılmıtır giriş bölümünde şadırvanlı geniş ve güzel avlusu vardır Bursa camileri içinde en geniş ve en güzel avlusu olan camidir avlu 16 kaş kemerli ahşap-kagir revaklarla çevrildir kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde taştan yapılmış iki minaresi vardır 1855.depreminde yıkılan minareler 1868.yılında Sultan Abdulaziz han döneminde yenilenmiştir binanın beden duvarları taş ve tuğladan yapılmıştır cami 1795. yılında yıkılmış ve 1804.yılında Sultan III.Selim tarafından tekrar yaptırılmıştır bu konudaki kitabe cami giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır 1855. depreminde büyük zarar gören cami tekrar onarılmış ve bu onarımlar nedeniyle özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir ilk yapıldığında altı kubbeli olduğu belirtilen kare planlı caminin ibadet alanının üzeri şu anda büyük bir kubbe örtmektedir son cemaat yerinin tabanları tuğla ile avlu mermer taş ile döşelidir hamam metruk perişan bir vaziyetteyken 2007. senesinde restore edilmiştir Külliyenin şu anda mevcud olmayan  binalarından Cezeri Kasım Paşa Medresesi türbesi ve aş evi caminin batı kısmında bulunmaktaydı.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİHISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX
MOSQUE; ıt was built by hundi fatma hatun who was Yıldırım Bayezıt s daughter and emrsultan s wife in 1429.ın the entrance part there is a wide and beatifuıl forecourt with a fountain ıt has the widest and the most beatıful forecourt in Bursa mosques the forecourt is surrounded with 16.arched wooden-stone porticoes ıt has two stone minarets at the northeast and nortwest corners the minarets were collapsed at the earthquake in 1855.and rebuilt in 1868.by Sultan Abdulaziz the main walls of the building were made from stone and bricks the mosgue was collapsed n 1795. and rebuilt by Sultan III.Selim in 1804.the inscription aboud the mosgue is written above the entrance door ıt was damaged too much at 1855. earthquake and rebuilt again but it has lost its almost all original from the celing of the square shaed mosque which used to heve six domes originally is surrounded by a large dome today the ground of the back side of the mosque was made from bricks and the ground of the forecourt was made from marble the bath was desolated and it was in a very bad situation however it was restorated n 2007.Cezeri Kasım Paşa madrasah tomb and soup kitchen which dont exist today used to be situated at the west side of the mosque.  

BURSA EMİRSULTAN CAMİİEMİRSULTAN TÜRBESİ
sufilkte velilik rütbes kazanan Emir Sultan hazretleri (1368-1429)peygamber soyundan geldiği için Emir gönülleri feth ettiği için Sultan ünvanı almıştır buhara da doğmuş olan Emr Sultan es-seyyid şemseddin Mehmed bin Aliyyül Buhari  olarak bilinmektedir türbesi Emir Sultan ın eşi ve Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi hatun tarafından 15.yüzyılda yaptırılan külliyenin içinde yer almaktadır yaı 1804. yılında  Sultan III.Selim in cami ve türbeyi yeniden inşa etmesiyle bu gün ki halini almıştır 1845.yılında Sultan Abdulmecid tarafından Türk barok u üslübunda onarılmıştır 1868.de Sultan Abdulaziz tarafından yenden onarım yapılmıştır sekizgen planlı yapının üzeri kubbeyle örtülüdür türbenin içersinde Türk barok üslübunca kalem işleri süslemektedir türbede Emir Sultan hazretleri ile eşi hundi hatun oğulları emir ali ve iki kızlarına ait sandukalar yer almaktadır.  

BURSA EMİRSULTAN CAMİİMOUSOLEUM OF EMİRSULTAN  
as his majesty Emir Sultan (1368-1429) who was granted the sufism rank of a veli was a descendant from the prophets blood-line he was granted the title of an emir or ameer and as he conquered the hearts he was granted the title of a Sultan or Sultan Emir Sultan born in bukhara is known as es-seyyid shemsuddin mehmed bin aliyyül buhari this mousoleum  is situated within the külliye built in the 15th century by hundi hatun the wife of emir Sultan and daugter of Yıldırım Bayezıd in 1804.when Sultan Selim.III. re-built both mosgue and mousoleum the latter took its current state ıt was renovated in1845. by Sultan Abdulmecid in türkişh baroque style this structure was renovated anew in 1868.by Sultan Abdulaziz this mausoleum is bult with an octagonal plan and is covared wth a dome ıts interior is decorated with hand drawn ornaments in türkişh baroque style the sarcophagi of his majesty emir sultan of his wife hundi hatun of their son emir ali and of their two daughters are situated inside this mausoleum.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

                                                

                                                       EMİRSULTAN KÜLLİYE ÇEŞMELERİ

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

                                                        DARÜS-SAADE AĞASI ÇEŞMESİ 
                                                        1743.yılında camiyi tamir eden darüs-saade 
                                                        ağası tarafından yaptırılmıştır
    

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

                                                           FATMA HANIM ÇEŞMESİ
                                                           1838.yılında beytül harem sürresi
                                                           Emir hacı Mustafa zevcesi zehra adına
                                                           Fatma tarafından yatırılmıştır.

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

                                                            KURTBASAN ÇEMESİ
                                                            1851 .yılında yaptırılmıştır

BURSA EMİRSULTAN CAMİİ

                                                              BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ
                                                              1743 .yılında Beşir Bin İbrahim
                                                              tarafından yaptırılmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s